تامین سرمایه لوتوس پارسیان

هیات مدیره و مدیرعامل

رزومه

عباس خسروانی

مدیر

رئیس

مدیر

رزومه

کمال بیگدلی

مدیر

رئیس

مدیر

رزومه

علی تیموری شندی

مدیر

رئیس

مدیر

رزومه

حمید ابدالی

مدیر

رئیس

مدیر

رزومه

علی صفرعلی

مدیر

رئیس

مدیر