تاریخچه | تامین سرمایه لوتوس پارسیان

تاریخچه

۱۳۹۵


• افزایش سرمایه به مبلغ 3000 میلیارد ریال
• افزایش سرمایه بیمه حکمت صبا به مبلغ 2,500 میلیارد ریال
• دریافت مجوز صندوق های "نیکوکاری لوتوس رویان" ، "پشتوانه طلای لوتوس" و "جسورانه رویش لوتوس"
• تاسیس واحدهای "مدیریت ثروت"، "سرمایه گذاری جایگزین" و "مشاوره سرمایه گذاری"
• افزایش سقف صندوق لوتوس پارسیان تا 200 میلیون واحد
• انتشار اوراق گواهی سپرده "پارس9706" به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال
• انتشار اوراق اجاره "لوتوس99" به مبلغ 480 میلیارد ریال
• تاسیس صندوق جسورانه رویش لوتوس ( اولین صندوق جسورانه)

۱۳۹٣


• مدیر عامل علی تیموری شندی
• افزایش سرمایه به 1750 میلیارد ریال
• عهده دار شدن سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری پیروزان
• تغییر محل ساختمان شرکت
• افزایش سقف صندوق لوتوس پارسیان تا 3.500.000 واحد
• افزایش سقف صندوق پیروزان تا 1.000.000 واحد
• انتشار اوراق اجاره "صکاوه706" به مبلغ 2,000 میلیارد ریال
• انتشار اواراق مرابحه"صمگا" به مبلغ 1,000 میلیارد ریال
• انتشار اوراق اجاره "صایتل 2"به مبلغ 3,000 میلیارد ریال
• افزایش سرمایه بانک پارسیان به مبلغ 2.000 میلیارد ریال

۱۳۹۰


• تاسیس شرکت
• مدیر عامل دکتر محمد فطانت فرد
• دریافت مجوزهای: انتشار اوراق – بازارگردانی – تاسیس صندوق سرمایه گذاری

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

١٣٩٤


• تاسیس صندوق اعتماد آفرین پارسیان
• تاسیس صندوق ثروت آفرین پارسیان
• افزایش سقف صندوق اعتماد آفرین پارسیان تا 500 میلیون واحد
• افزایش سقف صندوق پیروزان تا 5 میلیون واحد
• افزایش سقف صندوق لوتوس پارسیان تا 100 میلیون واحد
• دریافت مجوز مشاوره سرمایه گذاری
• انتشار اوراق مشارکت "قم973" به مبلغ 500 میلیارد ریال
• انتشار اوراق مشارکت "مشهد973" به مبلغ 1,000 میلیارد ریال
• افزایش سرمایه بیمه پارسیان در دو مرحله از 900 میلیارد ریال
• افزایش سرمایه شرکت آتیه دماوند به مبلغ 200 میلیارد ریال

١٣٩١


• تاسیس صندوق درآمد ثابت لوتوس پارسیان
• سرمایه شرکت: 1100 میلیارد ریال
• انتشار اوراق مشارکت "مساپا9551" به مبلغ 1,500 میلیارد ریال
• انتشار اوراق مشارکت "مجد2" به مبلغ 750 میلیارد ریال

١٣٩٢


• افزایش سرمایه به 1300 میلیارد ریال
• تاسیس صندوق در سهام زرین پارسیان
• دریافت مجوز سبدگردانی
• انتشار اوراق اجاره "سپهر" به مبلغ 400 میلیارد ریال
• افزایش سرمایه تجارت الکترونیک پارسیان به مبلغ 1.000 میلیارد ریال