هیات مدیره

هیات مدیره

ترکیبی همفکر و همجهت در راستای رسیدن به اهداف

از سال ۱۳۹۰ که تأمین سرمایه لوتوس تأسیس شد تا به امروز،‌ ترکیب سهامداری شرکت تغییراتی داشته که این تغییرات، نهایتاً منجر به ایجاد ترکیبی همفکر و همجهت در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت مجموعه شده است. در حال حاضر گروه مالی بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گذاری سایپا، مخابرات ایران و بانک پارسیان در ترکیب سهامداران تامین سرمایه لوتوس قرار دارند. با نمایندگان این سهامداران آشنا شوید.

مدیران