تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ســهامدارانسهامدار درصد مالکیت
گروه مالی پارسیان 35 %
سرمایه گذاری تدبیر 17.5 %
بانک پارسیان 12.5 %
سرمایه گذاری سایپا 17.5 %
مخابرات 17.5 %